Aktualne konkursy Przyjaci贸艂 U艣miechu 馃檪

Regulamin konkursu

1 POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Konkurs jest organizowany na profilu Kliniki Stomatologicznej Przyjaciele U艣miechu i jest zwany dalej: 鈥濳onkursem鈥 przez Przyjaciele U艣miechu s.c. z siedzib膮 w Gliwicach 44-100, Pl. Pi艂sudskiego 9, NIP: 6312687547 (dalej zwana Organizatorem).
 2. Realizatorem konkursu jest KLINIKA STOMATOLOGICZNA PRZYJACIELE U艢MIECHU S.C.
 3. Zasady Konkursu zawarte s膮 w niniejszym Regulaminie. Odno艣nik do regulaminu dost臋pny jest na stronie internetowej Przyjaciele U艣miechu, www.przyjacieleusmiechu.pl
 4. Kontrola poprawno艣ci prowadzenia Konkursu i jego zgodno艣ci z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze Konkursu.
 5. Informacje o Konkursie b臋d膮 dost臋pne na stronie internetowej Przyjaciele U艣miechu oraz na profilu kliniki Przyjaciele U艣miechu na Facebooku.

2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs trwa od 21.02.2022 roku do 07.03.2022 roku do godziny 23:59.
 2. Uczestnikiem Konkursu (鈥濽czestnik鈥) mo偶e by膰 ka偶da osoba fizyczna, kt贸ra:
  a) ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych. Osoby ograniczone w zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych bior膮 udzia艂 w Konkursie za zgod膮 swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu
  c) nie jest cz艂onkiem rodziny pracownika Organizatora Konkursu
  d) mieszka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 艂膮czne spe艂nienie nast臋puj膮cych warunk贸w:
  a) osoba bior膮ca udzia艂 w Konkursie musi mie膰 status Uczestnika zgodnie z 搂2
  b) polajkuje profil Przyjaciele U艣miechu w mediach spo艂eczno艣ciowych
  c) w komentarzu z艂o偶y najpi臋kniejsze 偶yczenia wybranej przez siebie osobie
  d) w terminie 3 miesi臋cy od wyniku konkursu um贸wi si臋 na wizyt臋 konsultacyjn膮 do kliniki Przyjaciele U艣miechu, podczas kt贸rej odbierze prezent w postaci bi偶uterii marki Croco d鈥檕ro
  e) wyrazi zgod臋 na publikacj臋 wizerunku w kana艂ach komunikacji online Organizatora: imi臋, zdj臋cia twarzy podczas wizyty w klinice, oraz udzielon膮 odpowied藕 konkursow膮 w ramach komunikacji dotycz膮cej zwyci臋zc贸w poszczeg贸lnych nagr贸d.
  f) wyrazi zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych celem kontaktu ze strony Organizatora i poinformowania o nagrodzie
 4. Brak polubienia profilu nie wyklucza uczestnika z udzia艂u w konkursie.
 5. Ka偶dy uczestnik mo偶e przes艂a膰 tylko jedn膮 odpowied藕 konkursow膮. W przypadku wi臋kszej ilo艣ci prac konkursowych danego u偶ytkownika, pod uwag臋 brana b臋dzie tylko pierwsza. Odpowiedzi Konkursowe mog膮 by膰 zg艂aszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu. Zakazane jest zg艂aszanie Odpowiedzi Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczeg贸lno艣ci zakazane jest zg艂aszanie odpowiedzi Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obra藕liwe lub obsceniczne, naruszaj膮cych zar贸wno polskie, jak i mi臋dzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazuj膮cych lub propaguj膮cych przemoc, nienawi艣膰, dyskryminacj臋 (rasow膮, kulturow膮, etniczn膮, religijn膮 lub filozoficzn膮 itp.), naruszaj膮cych dobra osobiste lub obra偶aj膮ce godno艣膰, lub uczucia innych os贸b (w tym religijne i polityczne), jak r贸wnie偶 o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.

3 NAGRODY

 1. Fundatorem nagr贸d w Konkursie jest Klinika stomatologiczna Przyjaciele U艣miechu s.c.
 2. Nagrodzonych zostanie 艂膮cznie 3 Uczestnik贸w Konkursu, kt贸rych odpowiedzi zostanie uznana za najlepsz膮 i najciekawsz膮.
  1 x nagroda g艂贸wna 鈥 konsultacja stomatologiczna oraz przepi臋kne kolczyki z per艂膮 marki Croco D鈥檕ro
  1 x nagroda za II miejsce 鈥 konsultacja stomatologiczna oraz przepi臋kne kolczyki czarne serca b艂ysk marki Croco D鈥檕ro
  1 x nagroda za III miejsce 鈥 konsultacja stomatologiczna oraz przepi臋kne kolczyki g艂adkie, czarne serca聽 marki Croco D鈥檕ro
 3. Celem zapewnienia prawid艂owej organizacji Konkursu, Organizator powo艂uje komisj臋 konkursow膮.
 4. Laureaci zostan膮 wy艂onieni do 4 dni roboczych od daty zako艅czenia konkursu. Laureaci zostan膮 poinformowani o wygranej poprzez Messenger (konto na facebooku).
 5. Za przekazanie nagrody Zwyci臋zcy odpowiedzialny b臋dzie Organizator. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie swoich danych: imi臋, nazwisko i numer telefonu celem um贸wienia si臋 na wizyt臋 konsultacyjn膮 w klinice Przyjaciele U艣miechu w terminie 3 miesi臋cy od og艂oszenia wynik贸w konkursu.
 6. Brak odpowiedzi laureata w ci膮gu 4 dni roboczych, odmowa rozmowy lub podania w/w informacji potrzebnych do przekazania nagrody oraz odmowa przyj艣cia na konsultacj臋 stomatologiczn膮 r贸wnoznaczne jest z rezygnacj膮 z prawa do nagrody.
 7. Nad prawid艂owym przebiegiem Konkursu czuwa膰 b臋dzie Organizator.

4 Klauzula informacyjna RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Administratorem danych osobowych jest klinika stomatologiczna przyjaciele U艣miechu z siedzib膮 w Gliwicach, 44-100, pl. Pi艂sudskiego 9.
 2. Zgodnie z Art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, 偶e z dniem 12 pa藕dziernika 2020 do pe艂nienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przyjaciele U艣miechu s.c., pl. Pi艂sudskiego 9, 44-100 Gliwice, zosta艂 wyznaczony Pan Tomasz W艂oczyk. Z inspektorem mo偶na si臋 kontaktowa膰 przez poczt臋 elektroniczn膮 pod adresem: tomasz.wloczyk@akmt.pl, telefonicznie: 601 403 524 lub pisemnie pod adresem przychodni.
 3. Warunkiem udzia艂u w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru telefonu 鈥 niezb臋dnych do zrealizowania nagrody.
 4. Przyst臋puj膮c do Konkursu i akceptuj膮c niniejszy regulamin, Uczestnik wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane b臋d膮 przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w zwi膮zku ze zrealizowaniem nagrody.
 5. Udost臋pnienie swoich danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezb臋dne w celu wzi臋cia udzia艂u w Konkursie.
 6. Ka偶da osoba bior膮ca udzia艂 w Konkursie i pozostawiaj膮ca swoje dane ma prawo wgl膮du do tre艣ci swoich danych oraz do ich poprawiania zgodnie z warunkami okre艣lonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

5 POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Przyst臋puj膮c do Konkursu, Uczestnik zobowi膮zany jest do dzia艂ania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj膮 odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

6 O艢WIADCZENIE

O艣wiadczam, 偶e w wys艂anym przez mnie zg艂oszeniu w ramach Konkursu:

 1. Powsta艂a w zwi膮zku z wykonaniem zadania konkursowego Praca Konkursowa nie narusza w 偶aden spos贸b przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa ani jakichkolwiek praw lub d贸br osobistych os贸b trzecich oraz przys艂uguj膮ce mi autorskie prawa maj膮tkowe do tych utwor贸w nie s膮 w 偶adnym zakresie ograniczone lub obci膮偶one,
 2. Ponosz臋 pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 prawn膮 wobec Organizatora Konkursu z tytu艂u niezgodno艣ci z prawd膮 o艣wiadcze艅 okre艣lonych w pkt. 1 powy偶ej i zobowi膮zuj臋 si臋 zwolni膰 Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialno艣ci w zakresie obj臋tym tym o艣wiadczeniem, w szczeg贸lno艣ci w przypadku wyst膮pienia, w tym tak偶e na drodze s膮dowej, os贸b trzecich z roszczeniami wynikaj膮cymi z naruszenia przys艂uguj膮cych im praw. Niniejszym w zwi膮zku z przyznaniem mi Nagrody przenosz臋 bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa maj膮tkowe do utworu na nast臋puj膮cych polach eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobn膮 technik膮;
  b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezale偶nie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nak艂ad贸w, wyda艅 oraz egzemplarzy; obejmuje to tak偶e prawo do cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, a tak偶e do powielania w inny spos贸b;
  c) wprowadzanie do pami臋ci komputera i sporz膮dzanie kopii takich zapis贸w dla potrzeb eksploatacji oraz trwa艂e lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w ca艂o艣ci, lub w cz臋艣ci dowolnymi 艣rodkami i w dowolnej formie;
  d) wykorzystanie do cel贸w marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
  e) Organizatora; obejmuje to r贸wnie偶 utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwale艅;
  f) publiczne udost臋pnianie w taki spos贸b, aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 do niego dost臋p w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych 鈥 elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
  g) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

7

Serwis Facebook.com udost臋pnia wy艂膮cznie infrastruktur臋, dzi臋ki kt贸rej mo偶liwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialno艣ci i konsekwencji wynikaj膮cych z przeprowadzenia konkursu.

Pe艂ny tekst regulaminu do pobrania (0,5mb)